Chi tiết dự án

  • Dự án Cải tạo nhà phố
  • Khách hàng Anh Sang
  • Địa chỉ Ông Ích Khiêm - Hải Châu - Đà Nẵng
  • Năm dự án 2021