Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế nhà hàng Jacques
  • Khách hàng Anh Nam
  • Địa chỉ Đà Nẵng
  • Diện tích 70m2
  • Năm dự án 2022