Chi tiết dự án

  • Dự án Văn phòng HIASHI
  • Khách hàng Ông Ngô Minh Điền
  • Địa chỉ Hồ Chí Minh
  • Năm dự án 2021