Chi tiết dự án

  • Dự án Nhà phố
  • Khách hàng Mr Le Thai Viet
  • Địa chỉ Cẩm Lệ - Đà Nẵng
  • Năm dự án 2022