Chi tiết dự án

  • Dự án Thiết kế sân vườn
  • Khách hàng Mr Phu
  • Địa chỉ Hòa Xuân - Đà Nẵng
  • Diện tích 109.99
  • Năm dự án 2023